Možnosti štúdia

U nás môžeš študovať tieto odbory

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (FHPV PU) dbá o kvalitu štúdia. Má prepracovaný elektronický systém hodnotenia učiteľov. Kvalifikačná štruktúra učiteľov je taká, že fakulta garantuje akreditáciu desiatok študijných programov a ich pestrú štruktúru.

Ponúkame nadštandardnú kombináciu študijných programov aj v rámci rôznych fakúlt, ktoré iné vysoké školy neponúkajú. Máš jedinečnú možnosť a už je len na tebe či si vyberieš štúdium biológie s telesnou výchovou, geografiu s anglickým jazykom alebo ekológiu s fyzikou. Ako pomôcku využi tabuľku možností študijných programov:

Biológia
 • a) čo budem študovať ?
  Biológia. „To študuješ zvieratká?“; „To pitveš žaby?“. Reakcia väčšiny ľudí pri predstave štúdia biológie. U nás sa však naučíš, o čom tá „biológia“ vlastne je. Môžeš sa venovať botanike, zoológii, biológii človeka, mikrobiológii, molekulárnej biológii a v rámci špecializácií existuje nesmierna variabilita. Zistíš, že aj keď bude okolo teba viacero biológov, každý z vás bude svojím spôsobom jedinečný, pretože biológia predstavuje odlišnosť a pestrosť. Naučíš sa, ako a kde sa po skončení štúdia dostaneš k novým poznatkom, aby si bol stále „IN“ a o krok vpredu pred konkurenciou. 

  b) kde budem študovať?
  Štúdium nebude len teória realizovaná v moderne a technicky vybavených učebniach, ale hlavne budeš mať pre svoje štúdium k dispozícii priestory nových laboratórií a technológiu špičkových prístrojov. Prednášať ti budú pedagógovia, ktorí v biológii realizujú reálny výskum a ich výsledky sú známe vo svete. 

  c) do akých aktivít sa môžem zapojiť?
  Možností, ktoré ti zabezpečia, aby si sa ako budúci úspešný biológ nenudil, čaká na teba neúrekom. Zažiješ mnoho terénnych praktík, biologických exkurzií nielen v domácom, ale aj zahraničnom prostredí. Vyskúšaš si aj individuálnu tímovú prácu. Môžeš sa tiež zapojiť do vedecko-výskumných aktivít členov katedry, či osobne spoznávať veľa zaujímavých ľudí, napr. účasťou na rôznych vedeckých podujatiach, konferenciách či workshopoch. Taktiež, ak budeš mať chuť zažiť niečo jedinečné, je tu pre teba možnosť vycestovať na stáž/mobilitu na pracovisko či univerzitu, ktorú si sám vyberieš. 

  d) kde sa uplatním?
  Ako biológ sa môžeš uplatniť vo vedecko-výskumných kolektívoch, napr. na pracoviskách SAV, rezortných výskumných ústavoch poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva, zdravotníctva, životného prostredia, alebo pôsobiť na univerzitách kdekoľvek na svete. Taktiež máš možnosť využiť svoje získané vedomosti na špecializovaných inštitúciách vyžadujúcich prácu v teréne, environmentálno-ekologicky orientovaných pracoviskách, v štátnom aj súkromnom sektore s biologicky orientovaným výskumom a praxou. Ďalšou, ale nie poslednou možnosťou, je byť učiteľom príslušných predmetov na základných, stredných a vysokých školách.

  Stránka fakulty na UNIPO pre uchádzačov

Ekológia
 • a) čo budem študovať?
  Dozvieš sa, prečo má jeleň také nezmyselne veľké parohy, čo robia ryby, keď je nedostatok samcov, aké sú samičky strakošov zlatokopky, ako si borovice vystrelia z vtákov, ktoré si chcú pochutnať na ich semenách, ako to vlastne je s globálnym otepľovaním, prečo sme v červenom tričku oveľa atraktívnejší, ako zo šťavy bazy čiernej urobiť fotovoltaický článok a dokonca aj to, prečo chodí človek na dvoch nohách. 

  b) kde budem študovať?
  Výučba bude prebiehať v moderných a technicky vybavených učebniach. Na praktickú prípravu študentov slúžia špičkovo vybavené laboratóriá. Praktické skúsenosti nadobudneš na terénnych cvičeniach a exkurziách. 

  c) do akých aktivít sa môžem zapojiť?
  Budeš mať jedinečnú príležitosť vycestovať za poznaním na stáž/mobilitu na pracovisko alebo univerzitu, ktorú si sám vyberieš. Môžeš sa zapojiť do vedecko-výskumných aktivít členov našej katedry a spolu s nimi vycestovať za poznaním napr. aj do Kene. 

  d) uplatnenie
  Ako vedec môžeš pracovať vo výskumných kolektívoch, v samostatnej vedecko-výskumnej práci na pracoviskách SAV, rezortných výskumných ústavoch životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a na univerzite. Katedra ekológie dlhodobo spolupracuje s výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, so spoločnosťou Medicproduct a.s. a s ďalšími environmentálno-ekologicky orientovanými pracoviskami.
  Ako pedagóg sa uplatníš v učiteľskej profesii, v oblasti tvorby metodických materiálov pre edukáciu, v oblasti záujmových činností pre deti a mládež alebo v centrách voľného času.

  Stránka fakulty na UNIPO pre uchádzačov

Fyzika, matematika a technika
 • Oddelenie Fyziky

  a) čo budem študovať?
  Vlastnosti častíc na atomárnej úrovni? Ako je to vlastne s relativitou? „A predsa sa točí“ – z čoho sa skladá vesmír a ako funguje? 
  Učiteľský program – ak chceš byť v budúcnosti učiteľom fyziky, študuj u nás fyziku v kombinácii s ďalším predmetom. Odpovieme Ti na otázky fyzikálnej podstaty javov, objasníme ti astronómiu a astrofyziku, a naviac ti ukážeme, ako všetky tieto princípy vysvetliť ďalším ľuďom. 
  Inžiniersky program – ak Ťa fyzika láka, ale nechceš učiť, určite sa prihlás na neučiteľský program fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov. Detailne pochopíš štruktúru materiálov, osvojíš si poznatky o magnetických, termodynamických, optických a tepelných vlastnostiach materiálov. Taktiež získaš technické zručnosti s laboratórnou technikou. 

  b) kde budem študovať?
  Štúdium fyziky je spočiatku o teoretických základoch jednotlivých javov. Moderná forma výučby s použitím elektronických učebných pomôcok je v našich fyzikálnych učebniach samozrejmosťou.  Praktická experimentálna časť štúdia je realizovaná vo vybavených laboratórnych učebniach. Na prepojenie teoretických základov s experimentálnou praxou budeš mať taktiež k dispozícii špičkové vedecké laboratóriá (Dynacool, Versalab) na výskum základných vlastností tuhých látok v extrémnych podmienkach. 

  c) do akých aktivít sa môžem zapojiť?
  Rieš fyzikálny problém cez ŠVOČ, zvoľ si svoju tému záverečnej práce a staň sa súčasťou vedeckého tímu. Pomôž nám pri organizácii popularizačných podujatí, fyzikálnych prednášok, vedeckých konferencií, buď súčasťou Dňa otvorených dverí a zúčastni sa Noci výskumníkov. Môžeš vycestovať v rámci obľúbeného programu Erasmus, či vybrať si z bohatej ponuky agentúry SAIA. V rámci vedeckého výskumu oddelenia fyziky môžeš byť súčasťou zahraničnej spolupráce a získať dôležité skúsenosti s laboratórnou prácou fyzika – vedca, taktiež ti ponúkneme nadstavbové odborné prednášky zahraničných expertov. 

  d) kde sa uplatním?
  Štúdium učiteľstva fyziky síce predpokladá uplatnenie vo vyučovaní fyziky na ZŠ (2. stupeň) a SŠ, ale dáva aj predpoklady na pokračovanie v doktorandskom štúdiu vo zvolenom fyzikálnom odbore. Pri výbere neučiteľského štúdia fyzikálneho inžinierstva progresívnych materiálov nájdeš uplatnenie vo výrobnej sfére, v oblasti spoľahlivosti výrobkov a riadení výrobných procesov. Prípadne sa zamestnáš na vývojových pracoviskách, v testovacích centrách, na biologických či biomedicínskych pracoviskách, v oblasti životného prostredia, v kozmickom výskume a jeho aplikáciách a ako technik pri experimentálnych zariadeniach. Široký základ Ti otvára možnosti aj v rôznych odboroch elektrotechniky a elektroniky. 


  Oddelenie Matematiky

  a) čo budem študovať?
  Podľa jedného z klasikov „dobre vysvetlená matematika síce z málokoho urobí Einsteina, ale mnohých naučí logicky uvažovať“, čo je aj naším hlavným mottom. Popri napĺňaní tohto cieľa sa oboznámiš s užitočnými poznatkami z oblastí matematiky ako algebra, geometria, matematická analýza, pravdepodobnosť, štatistika, numerické metódy, ale tiež s teóriou a praxou vyučovania matematiky. Ďalšie vyjadrenia slávnych matematikov hovoria, že „najvyššie poslanie matematiky je v tom, aby nachádzala skrytý poriadok v chaose, ktorý nás obklopuje“ a tiež, že „vo svete existuje zákon a systém – a matematika je kľúčom k tomuto poriadku“. Ak máš aj Ty pocit, že všade okolo Teba je chaos, je najvyšší čas urobiť si v tom poriadok. 

  b) kde budem študovať?
  Sprostredkovávanie matematických poznatkov si vyžaduje prevažne tabuľu a kriedu v klasickej učebni, ktoré však podľa potreby dopĺňajú moderné učebné pomôcky a elektronické prezentácie, dataprojektor, či interaktívne tabule. Niektoré disciplíny, napr. pravdepodobnosť, štatistika a numerické metódy, sú vyučované v počítačových učebniach vybavených potrebným softvérom. Prvé skúsenosti s vyučovacím procesom je možné získať počas pedagogickej praxe na cvičných školách PU. 

  c) do akých aktivít sa môžem zapojiť?
  Počas štúdia je možné zapojiť sa do vedeckej a odbornej činnosti pod vedením skúsených pracovníkov oddelenia a získať tak prvé kontakty s vedou, ktorej výsledky ostávajú v platnosti navždy. Atmosféru objavovania nových poznatkov a nadviazanie kontaktov so špičkovými zahraničnými odborníkmi môžeš zažiť aj pri zapojení sa do organizácie letných škôl, na ktorých sa oddelenie pravidelne podieľa. S talentovanou mládežou môžeš pracovať v rámci prípravy úloh a organizácie jednotlivých kôl Matematickej olympiády a Olympiády v informatike, ktoré oddelenie v Prešovskom kraji garantuje po odbornej stránke. Študentské obdobie si môžeš spestriť aj strávením určitého úseku štúdia na kompatibilnej univerzite v zahraničí v rámci rôznych mobilitných programov. 

  d) kde sa uplatním?
  Štúdium matematiky vytvára predpoklady pre uplatnenie sa nielen pri vyučovaní matematiky, ale aj v ekonomických a štatistických vedách, bankovníctve, informatike, fyzike a ďalších prírodných a spoločenských vedách. Veď „matematika je prvá z vied, bez ktorej nemožno popísať ostatné vedy“ a „má do činenia so všetkými ostatnými vedami, pričom neexistuje veda, na ktorú by sa nevzťahovali matematické aplikácie“. Hlavným zámerom pri uplatnení absolventov je poslanie učiteľa matematiky na 2. stupni základnej školy a na všetkých typoch stredných škôl. Štúdium u nás však dáva predpoklady na pokračovanie v doktorandskom štúdiu v ľubovoľnej z oblastí matematiky a následné uplatnenie v príslušnej oblasti v pozícii vedeckého pracovníka. 


  Oddelenie Techniky

  a) čo budem študovať?
  Si technický typ? Zaujíma ťa, ako veci vyrobiť alebo ako fungujú? Chceš aj ty pracovať s novými technológiami a byť vzorom pre mladých technikov? My ti pomôžeme získať všetky potrebné kompetencie na to, aby bol z teba ten najlepší učiteľ techniky. Naučíme ťa ovládať základné poznatky z materiálov a technológií, elektrotechniky a didaktiky. Budeš vedieť pracovať s 3D grafikou, aby sa tvoje metodické materiály stali pre tvojich budúcich žiakov fascinujúce, pútavé a jedinečné. Budeš schopný tvorivo aplikovať pracovné námety z tradičných i netradičných materiálov do svojej výučby, ktorou obohatíš techniku okolo nás. 

  b) kde budem študovať?
  Na oddelení techniky nájdeš laboratórium výpočtovej techniky pre počítačom podporovanú výučbu a to pomocou najmodernejších interaktívnych softvérov a 3D technológií, ako aj pre rozvoj svojich kompetencií aplikačne pracovať s informačnými technológiami v technike, taktiež laboratórium elektrotechniky a automatizácie s podporou počítačovej simulácie a animácie. Ponúkame Ti špecializovanú učebňu ručných technológií obrábania dreva a plastov, učebne strojových technológií obrábania dreva, kovov a plastov, kde si rozšíriš svoje praktické zručnosti a ich tvorivé aplikácie pri spracovaní rôznych technických materiálov. 

  c) do akých aktivít sa môžem zapojiť?
  Počas svojho štúdia sa môžeš zapojiť do rôznych aktivít, pre ktoré Ti vytvoríme v rámci oddelenia špecifické podmienky. Podporíme tvoje tvorivé nápady, pomôžeme ti zrealizovať technické vízie. Študenti programu učiteľstvo techniky sa aktívne zapájajú do činnosti oddelenia spätej s organizovaním Technickej olympiády určenej žiakom základných škôl. Študenti môžu využiť širokú ponuku výmenných pobytov, v rámci populárneho programu Erasmus, ktorá im poskytne nové skúsenosti a množstvo zážitkov. 

  d) kde sa uplatním?
  Absolvent študijného programu učiteľstvo techniky je, okrem zodpovedajúcej odbornej a metodickej pripravenosti na vyučovanie predmetu technika, prednostne na základných školách a na SOŠ, pripravený aj na vedenie technických záujmových útvarov na základných a stredných školách, v školských strediskách záujmovej činnosti, na prácu s mládežou v centrách voľného času a v rôznych záujmových združeniach, výchovno-vzdelávacích zariadeniach kultúrno-osvetového charakteru, na prácu v oblasti celoživotného vzdelávania, na metodickú prácu v metodických centrách  a pod. Absolvent je zároveň aj kvalifikovaným odborníkom v oblasti technických vied. Zvláda totiž teoretické základy techniky v odboroch strojárstvo, drevárstvo a elektrotechnika  a disponuje základnými zručnosťami z uvedených technických odborov,  čo umožňuje jeho uplatnenie na SOŠ.


  Stránka katedry fyziky, matematiky a techniky
Geografia a aplikovaná geoinformatika
 • a) čo budem študovať ?
  Katedra poskytuje komplexné vzdelanie pre mladých ľudí, ktorí radi spoznávajú nové krajiny, zaujímajú sa o prírodné a humanitné vedy. V priebehu štúdia sa zoznámiš s princípmi planetárnej geografie, spoznáš ako fungujú javy a zákonitosti v prírode, dozvieš sa, ktoré pôdy sú najúrodnejšie a ako funguje tornádo. Na hodinách regionálnej geografie sa „prenesieš“ do rôznych krajín sveta, zistíš viac o ich obyvateľoch, ich kultúre, jazykoch a náboženstve. Naučíš sa robiť mapy s podporou moderných GIS technológií. Počas štúdia získaš odborné vedomosti z teritoriálneho manažmentu a marketingu, turizmu a environmentálneho plánovania, čo ti umožní ako expertovi lepšie sa uplatniť na trhu práce.

  b) kde budem študovať?
  Študenti majú možnosť pracovať v špičkovo vybavených laboratóriách geografických informačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme, ktoré sú súčasťou kompetenčného centra. Študenti sú počas celého štúdia školení v oblasti vytvárania digitálnych máp pomocou GIS (Geografické informačné systémy). Pri každoročných geografických terénnych cvičeniach a mapovacích kurzoch majú naši študenti možnosť využívať špičkové meracie prístroje ako je GPS (Systém družicovej navigácie), laserové diaľkomery, a i. Štúdium obohacujú terénne praktiká a zahraničné exkurzie.

  c) do akých aktivít sa môžem zapojiť?
  Súčasťou štúdia je aj účasť na domácich a zahraničných exkurziách, ktoré patria medzi veľmi atraktívne. Štúdium dopĺňa rozšírená odborná prax v domácich ale aj zahraničných inštitúciách regionálneho rozvoja, cestovných kanceláriách, miestnych samosprávach, informačných centrách, súkromných spoločnostiach, organizáciách tretieho sektora a i. podľa špecializácie, ktorú si študent sám zvolí počas štúdia. Naši študenti majú širokú ponuku možností vycestovať na zahraničné študijné programy (Erasmus, CEEPUS, EMUNI) a môžu stráviť semester alebo letnú školu na renomovaných univerzitách v Japonsku, Taiwane, Veľkej Británii, Francúzsku, Poľsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Rumunsku a v mnohých ďalších krajinách. Študentský život geografa je aj plný zábavy, pravidelne organizujeme Geografický ples, športové turnaje a výstupy na najvyššie vrchy našich pohorí.

  d) kde sa uplatním?
  Ako pedagóg sa uplatníš na základných, stredných, ale i vysokých školách. Ako absolvent jednodborového štúdia geografie a aplikovanej geoinformatiky môžeš pracovať vo výskumných kolektívoch, v samostatnej vedecko-výskumnej práci na pracoviskách SAV, na úradoch miestnej a regionálnej samosprávy, v regionálnych rozvojových agentúrach, v inštitúciách Európskej únie, na štatistických úradoch, v cestovných kanceláriách a agentúrach, v marketingových a reklamných agentúrach, v kartografických a geodetických inštitúciách, v environmentálnych inštitúciách a ochrane prírody.

  Stránka fakulty na UNIPO pre uchádzačov

Pedagogika a andragogika
 • Pedagogika

  a) čo budem študovať?
  Hlavným poslaním Katedry pedagogiky je príprava kvalifikovaných učiteľov pre základné, stredné i vysoké školy. Realizujeme kvalitné vzdelávanie na vysoko akademickej úrovni v celej jeho šírke, od bakalárskeho po doktorandský stupeň štúdia. Štúdium je založené na moderných poznatkoch pedagogickej vedy a výskumu. V spolupráci s cvičnými školami sú naši študenti pripravovaní na súčasné požiadavky pedagogickej praxe.
  Katedra realizuje denné štúdium učiteľstva pedagogiky v kombinácii s ďalšími vyučovacími predmetmi, externé bakalárske štúdium učiteľstva praktickej prípravy a externé magisterské štúdium sociálnej pedagogiky. Aktuálne ponúka aj externé bakalárske štúdium vychovávateľstva.

  b) kde sa uplatním?
  Absolventi našich študijných programov sa uplatnia ako učitelia, vychovávatelia, majstri odborného výcviku, výchovní poradcovia, koordinátori prevencie sociálno – patologických javov, sociálni pedagógovia. Predpokladané pracovné miesta  môžu absolventi odboru pedagogika tiež nájsť  vo vzdelávacích, kultúrnych, sociálnych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti o deti a mládež, v detských domovoch, reedukačných ústavoch,  v orgánoch verejnej správy, v rekvalifikačných aktivitách podnikov, firiem,  kde je vyžadované vysokoškolské, pedagogicky orientované vzdelanie.  Na týchto postoch môžu byť delegovaní na pozície inovátorov, pedagogických manažérov, konzultantov, výskumníkov, tvorivých zamestnancov s cieľom zabezpečovať osobnostný rozvoj zamestnancov podnikov, firiem.


  Andragogika

  a) čo sa naučím?
  U nás sa naučíš plánovať, zostaviť, organizovať, realizovať, vyhodnocovať vzdelávací kurz; pripraviť a zvládnuť  prednášku; zostaviť dramaturgický plán; projektovať animačné aktivity; animovať voľný čas; naformulovať výskumný problém z oblasti andragogiky a uskutočniť výskum; ovládať základy tvorby systému personálneho riadenia v organizáciách (plánovanie, získavanie, výber, rozmiestňovanie, hodnotenie, odmeňovanie a prepúšťanie zamestnancov). Ďalej naučíš sa efektívne komunikovať s okolím; používať diagnostické nástroje v andragogike; budeš vedieť radiť iným v ďalšom vzdelávaní; zvládneš pripraviť e- learningový kurz; zorientuješ sa v problematike vzdelávania a integrácie Rómov, v problematike edukácie seniorov.

  b) kde budem študovať?
  Výučba bude prebiehať v moderných a technicky vybavených učebniach. Praktické skúsenosti nadobudneš na odborných praxiach a exkurziách.  

  c) do akých aktivít sa môžem zapojiť?
  Budeš mať jedinečnú príležitosť vycestovať za poznaním na stáž/mobilitu na pracovisko alebo univerzitu, ktorú si sám vyberieš. Zažiješ tímovú prácu. Zahráš si edukačné hry. Pripravíš super andragogický večer pre všetkých andragógov. Vytvoríš e-learningový kurz.

  d) kde sa uplatním?
  Môžeš pracovať ako koncepčný, riadiaci, organizačný a výkonný pracovník v: personálnych agentúrach, v podnikoch a firmách (personálne činnosti, podnikové vzdelávanie, organizácia a realizácia podnikového vzdelávania); v organizáciách zameraných na sociálno - edukatívnu prácu a starostlivosť napr. o seniorov, nezamestnaných, hendikepovaných dospelých, sociálne vylúčených, odsúdených a pod.; v občianskych združeniach; nadáciách; v inštitúciách kultúry (štátna, verejná správa, VÚC, samospráva), v osvetových zariadeniach, v múzeách, galériách, knižniciach, kinách, divadlách, ďalej v médiách, v komunitných centrách, v alternatívnej kultúre (v kluboch, kultúrnych centrách, festivaloch); vo výskume a výučbe pre prípravu odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, sociálno-edukatívnej intervencie a poradenstva v ďalšom vzdelávaní.
  Jednoducho môžeš byť: organizátor aktivít ďalšieho vzdelávania, manažér vzdelávania, personalista, projektant vzdelávacích aktivít, animátor, moderátor, školiteľ, konzultant, andragogický poradca, špecialista pre rozvoj multimediálnych edukačných programov, redaktor v oblasti vzdelávania dospelých, tútor, mentor, supervízor, špecialista na zisťovanie vzdelávacích potrieb, metodik a i.  

  Stránka fakulty na UNIPO pre uchádzačov28 Programov štúdia
233 Odborných učební
128 Kombinácií odborov
8 Rôznych titulov
10747 Úspešných absolventov

Bude ťa zaujímať

Prečo by si si mal vybrať práve našu fakultu?

PREČO TOPfakulta

Fakulta má vynikajúcu výskumnú infraštruktúru. Študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách.

Prihláška

AKTIVITY

Univerzitná knižnica so študovňou, športové kluby a oddiely, študijné a výskumné pobyty v zahraničí, zahraničné jazykové kurzy, odborné stáže, zahraničné exkurzie.

Mimoškolské aktivity

DOSTUPNOSŤ

Prešovská univerzita sa nachádza len 2 zastávky MHD (http://dpmp.sk) od železničnej a autobusovej stanice v Prešove (4min), 10min chôdze od železničnej stanice Prešov-mesto.

Cestovné Poriadky

KAMPUS

Kampus univerzity sa nachádza v pokojnej časti Prešova pri rieke Torysa, cca 10 minút chôdze do centra mesta. Internáty Prešovskej univerzity sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti školy.

Zobraz na mape